Bật/Tắt PHIÊN ÂM HÁN TỰ

Vui lòng đăng nhập trước khi làm bài thi!

Từ vựng 30 Phút
Ngữ pháp - Đọc hiểu 60 Phút
Nghe hiểu 35 Phút

Mỗi bài thi có 3 phần. Hoàn thành mỗi phần thi thì kết quả của bạn sẽ được cập nhật. Hoàn thành xong 3 phần thì có thể đánh giá 合/否 của các bạn.

Lưu ý:
● Sau khi bấm "START" thì đồng hồ bắt đầu đếm giờ. Bài thi của các bạn sẽ được chấm điểm sau khi bạn hoàn thành bài thi rồi nhấn nút "Chấm điểm" hoặc hết thời gian làm bài.

● Phần thi nghe Sau khi bạn bấm "START" 3 giây thì bài nghe bắt đầu phát. Sau khi làm bài nghe xong bạn vui lòng nhấn vào nút "Chấm điểm".

Chúc các bạn làm bài tốt.

Kết quả của học viên

User Username Từ vựng Ngữ pháp -
Đọc hiểu
Nghe hiểu Kết quả