Bật/Tắt PHIÊN ÂM HÁN TỰ


CLICK VÀO TỪNG CHỮ ĐỂ XEM!
Nhấn CTRL + F để tìm nhanh!
三 & 四 五 & 六 七 & 八
九 & 十 百 & 千 万 & 円
日 & 月 火 & 水 木 & 金
土 & 分 時 & 間 年 & 今
毎 & 前 午 & 半 何 & 後
先 & 高 北 & 南 東 & 西
上 & 下 左 & 右 来 & 行
入 & 出 休 & 外 小 & 中
大 & 長 男 & 女 父 & 母
人 & 子 友 & 生 山 & 川
天 & 気 雨 & 白 学 & 校
見 & 聞 話 & 語 読 & 書
食 & 本 電 & 車 名 & 国
会 & 青 赤 & 明 秋 & 朝
足 & 兄 姉 & 歩 言 & 家
犬 & 妹 色 & 魚 牛 & 歌
海 & 売 多 & 音 弟 & 同
思 & 画 買 & 帰 風 & 方
紙 & 考 京 & 切 口 & 黒
工 & 心 答 & 字 週 & 知
少 & 空 田 & 台 正 & 立
楽 & 地 近 & 力 茶 & 作
強 & 手 止 & 鳥 夏 & 肉
野 & 走 花 & 早 春 & 昼
広 & 冬 古 & 文 勉 & 町
店 & 道 室 & 目 元 & 社