[N5] 文字・語彙 1 Cách đọc hán tự
[N5] 文字・語彙 2 Chọn từ theo cách đọc
[N5] 文字・語彙 3 Chọn từ đúng với nghĩa của câu
[N5] 文字・語彙 4 Chọn từ cùng ý nghĩa
[N5] 文法・読解 1 Chọn ngữ pháp đúng
[N5] 文法・読解 2 Thứ tự của từ
[N5] 文法・読解 3 Ngữ pháp trong đoạn văn
[N5] 文法・読解 4 Đọc đoạn văn ngắn
[N5] 文法・読解 5 Đọc đoặn văn
[N5] 文法・読解 6 Tìm kiếm thông tin
[N5] 聴解 1 Nghe chọn tranh "Cách làm đúng"
[N5] 聴解 2 Nghe chọn tranh "Thông tin cần thiết"
[N5] 聴解 3 Nghe chọn tranh "Nói như thế nào"
[N5] 聴解 4 Nghe "Phản hồi đúng nhất"
[N4] 文字・語彙 1 Cách đọc hán tự
[N4] 文字・語彙 2 Chọn từ theo cách đọc
[N4] 文字・語彙 3 Chọn từ đúng với nghĩa của câu
[N4] 文字・語彙 4 Chọn từ cùng ý nghĩa
[N4] 文字・語彙 5 Sử dụng từ vựng
[N4] 文法・読解 1 Chọn ngữ pháp đúng
[N4] 文法・読解 2 Thứ tự của từ
[N4] 文法・読解 3 Ngữ pháp trong đoạn văn
[N4] 文法・読解 4 Đọc đoạn văn ngắn
[N4] 文法・読解 5 Đọc đoặn văn
[N4] 文法・読解 6 Tìm kiếm thông tin
[N4] 聴解 1 Nghe chọn tranh "Cách làm đúng"
[N4] 聴解 2 Nghe chọn tranh "Thông tin cần thiết"
[N4] 聴解 3 Nghe chọn tranh "Nói như thế nào"
[N4] 聴解 4 Nghe "Phản hồi đúng nhất"
[N5] 総復習 文字・語彙
[N5] 総復習 文法・読解
[N5] 総復習 聴解
[N4] 総復習 文字・語彙
[N4] 総復習 文法・読解
[N4] 総復習 聴解
Sách tiếng Nhật VNJPBOOK