Bật/Tắt PHIÊN ÂM HÁN TỰ
TT Bộ Âm hán
1

Nét nhất

2

Nét cổn

3

Chấm chủ

4

Nét phiệt

5

Bộ ất

6

Nét quyết

7

Bộ đao

8

Bộ tiết

9

Bộ Phụ (Ở bên trái của chữ)

 

階 陂 阮

10

Bộ Ấp (Ở bên phải của chữ)

 

部 郃 郡

11

Nhân đứng

12

Nhân nằm

13

Nhân nón

14

Nhân đi

15

Bộ chủy

16

Bộ đầu

17

Bộ miên

18

Bộ mịch

19

Bộ cân

20

Bộ cân

21

Bộ khẩu

22

Bộ quynh

23

Bộ hán

24

Bộ nghiễm 

25

Bộ nạch

26

Bộ bao

27

Bộ cung

28

Bộ thi

29

Bộ hộ

30

Bộ vô

31

Bộ dặc

32

Bộ qua

33

Bộ đẩu

34

Bộ thốn

35

Bộ thủ

36

Bộ ngưu

37

Bộ khuyển

38

Bộ thị

39

Bộ Y

40

Bộ tâm

41

Bộ dẫn

42

Bộ sước

43

Bộ băng

44

Bộ thuỷ

45

Bộ hỏa

46

Bộ ký

47

Bộ sam

48

Sách

49

Bộ bối

50

Bộ hiệt

51

Bộ môn

52

Bộ dậu

53

Bộ thù

54

Bộ tịch

55

Bộ ngạt    

56

Bộ thỉ

57

Bộ bát

58

Bộ trảo

59

Bộ trúc

60

Bộ thảo

Sách tiếng Nhật VNJPBOOK