Bật/Tắt PHIÊN ÂM HÁN TỰ
TT Cấu trúc Ý nghĩa
01 ~は Thì, là, ở
02 ~も Cũng, đến mức, đến cả
03 ~で Tại, ở, vì, bằng, với (khoảng thời gian)
04 ~を Chỉ đối tượng của hành động
05 ~に/へ Chỉ hướng, địa điểm, thời điểm
06 ~ に Vào, vào lúc……
07 ~と Với ~
08 ~に Cho~, Từ~
09 ~と Và ~
10 ~が Nhưng~
11 ~から~まで Từ ~đến ~
12 ~あまり~ない Không...lắm
13 ~全然~ない Hoàn toàn~không …
14 ~なかなか~ない Mãi mà… , mãi mới…
15 ~ませんか Anh/chị cùng……với tôi không?
16 ~があります Có…
17 ~がいます Có…
18 ~助詞+数量 Tương ứng với động từ...chỉ số lượng
19 ~に~回 Làm ~ lần trong khoảng thời gian ~
20 ~ましょう Chúng ta hãy cùng ~
21 ~ましょうか Tôi ~ hộ cho anh nhé
22 ~がほしい Muốn…
23 ~たい Muốn…
24 ~へ~を~に行く Đi đến…để làm gì…
25 ~てください Hãy~
26 ~ないでください (Xin) đừng/không…
27 ~てもいいです Làm~được
28 ~てはいけません Không được làm~
29 ~なくてもいいです Không phải, không cần~cũng được.
30 ~なければなりません Phải~
31 ~ないといけない Phải~
32 ~なくちゃいけない Không thể không (phải)
33 ~だけ Chỉ ~
34 ~から Vì ~
35 ~のが Danh từ hóa động từ
36 ~のを Danh từ hóa động từ
37 ~のは Danh từ hóa động từ
38 ~もう~ました Đã làm gì~
39 ~まだ~ていません Vẫn chưa làm......
40 ~より So với ......
41 ~ほど~ない ~Không…bằng~
42 ~と同じ Giống với~, Tương tự với~
43 のなかで~がいちばん~ Trong số...nhất….
44 く/~になる Trở thành, trở nên
45 ~も~ない Cho dù~ cũng không~
46 ~たり…~たりする Làm ~ làm ~, ~ và~
47 ~ている Vẫn đang~
48 ~ることがある Có khi, thỉnh thoảng~
49 ~ないことがある Có khi nào không…
50 ~たことがある Đã từng~
51 ~や~など Như là... và...
52 ~ので Bởi vì~
53 ~でしょう? ~ đúng không?
54 ~多分~でしょう Chắc hẳn là~, Có lẽ~
55 ~と思います Tôi nghĩ rằng~
56 ~と言います Nói~
57 ~まえに Trước khi~
58 ~てから Sau khi, từ khi ~
59 ~たあとで、 Sau khi~
60 ~時 Khi~
Sách tiếng Nhật VNJPBOOK