Bật/Tắt PHIÊN ÂM HÁN TỰ

Stt          Hán Tự  Số Nét   Hán Việt              Âm On   Âm Kun Ý Nghĩa

1                      11          ác, ố      アク, オわる-  hung ác, độc ác; tăng ố

2                      6            an          アン       やす-  an bình, an ổn

3                      5            dĩ                     -って  dĩ tiền, dĩ vãng

4                      13          ý                                    ý nghĩa, ý thức, ý kiến, chú ý

5                      7            y                                    y học, y viện

6                      1            nhất       イチ, イツ           ひと-  một, đồng nhất, nhất định

7                      10          viên       イン                     thành viên, nhân viên

8                      12          ẩm         イン       -      ẩm thực

9                      10          viện       イン                     học viện, y viện

10                    5            hữu        , ユウみぎ       bên phải, hữu ngạn, cánh hữu

11                    8            vũ                    あめ, あま-, -さめ             mưa

12                    12          vận        ウン       はこ-  vận chuyển, vận mệnh

13                    9            ánh        エイ       うつ-る、は-える phản ánh

14                    8            anh        エイ       はなぶさ              anh hùng, anh tú, anh tuấn

15                    14          dịch       エキ                     ga

16                    4            viên       エン       まる-, まる      viên mãn, tiền Yên

17                    9            ốc          オク                     phòng ốc

18                    9            âm         オン, イン           おと、ね              âm thanh, phát âm

19                    3            hạ          ,     した、さ-げる、くだ-る、もと       dưới, hạ đẳng

20                    7            hà                    なに、なん          cái gì, hà cớ

21                    10          hạ          ,     なつ       mùa hè

22                    10          gia         ,     いえ、や              gia đình, chuyên gia

23                    14          ca                    うた、うた-     ca dao, ca khúc

24                    4            hỏa                            lửa

25                    7            hoa                  はな       hoa, bông hoa

26                    8            họa, hoạch          , カクえが-, かく-する, はか-          họa sĩ, kế hoạch

27                    6            hội         カイ, エあ-      hội họp, đại hội

28                    9            hải         カイ       うみ       hải cảng, hải phận

29                    9            giới        カイ                     thế giới, giới hạn, địa giới

30                    12          khai       カイ       -く、ひら-    khai mạc, khai giảng

31                    5            ngoại     ガイ, ゲそと、はず-す、ほか        ngoài, ngoại thành, ngoại đạo

32                    8            học        ガク       まな-  học sinh, học thuyết

33                    13          lạc, nhạc              ガク, ラク           たの-しい            an lạc, lạc thú, âm nhạc

34                    13          hán        カン                     hảo hán

35                    12          gian       カン, ケン           あいだ、ま          trung gian, không gian

36                    16          quán      カン       たち、たて、やかた          đại sứ quán, hội quán

37                    10          quy                  かえ-  hồi quy

38                    6            khí         ,                   không khí, khí chất, khí khái, khí phách

39                    10          khởi                 -きる  khởi động, khởi sự, khởi nghĩa

40                    6            hưu        キュウ   やす-  hưu trí, hưu nhàn

41                    9            cấp        キュウ   いそ-, いそ- khẩn cấp, cấp cứu

42                    7            cứu        キュウ   きわ-める            nghiên cứu, cứu cánh

43                    4            ngưu      ギュウ   うし       con trâu

44                    5            khứ        キョ, コさ-      quá khứ, trừ khử

45                    11          ngư        ギョ       さかな、うお      cá

46                    8            kinh       キョウ, ケイ       みやこ   kinh đô, kinh thành

47                    11          cường, cưỡng      キョウ, ゴウ       つよ-い、こわ-い、し-いて              cường quốc; miễn cưỡng

48                    11          giáo       キョウ   おし-える            giáo dục, giáo viên

49                    13          nghiệp   ギョウ, ゴウ       わざ, のぶ           nghề nghiệp, công nghiệp, sự nghiệp

50                    7            cận        キン       ちか-  thân cận, cận thị, cận cảnh

51                    8            kim        キン, コン           かね       hoàng kim, kim ngân

52                    14          ngân      ギン       しろがね              ngân hàng, ngân lượng, kim ngân

53                    2            cửu        キュウ,            ここの-            9

54                    8            không    クウ       そら、から、あ-く、うつ-          không khí, hư không, hàng không

55                    5            huynh    ケイ, キョウ       あに       phụ huynh

56                    9            kê, kế    ケイ       はか-  thống kê; kế hoạch, kế toán

57                    4            nguyệt   ゲツ, ガツ           つき       mặt trăng, tháng, nguyệt san, nguyệt thực

58                    9            kiến       ケン, コン           -てる  kiến thiết, kiến tạo

59                    4            khuyển  ケン       いぬ       con chó

60                    9            nghiên   ケン       -      mài, nghiên cứu

61                    7            kiến       ケン       -      ý kiến

62                    18          nghiệm  ケン, ゲン           ため-す、しるし、げん     thí nghiệm, hiệu nghiệm, kinh nghiệm

63                    4            nguyên  ゲン, ガン           もと       gốc

64                    7            ngôn      ゲン, ゴン           -う、こと         ngôn ngữ, ngôn luận, phát ngôn

65                    5            cổ                    ふる-  cũ, cổ điển, đồ cổ

66                    4            ngũ                  いつ-  5

67                    4            ngọ                  うま       chính ngọ

68                    9            hậu        , コウのち, うし-, うしろ, あと, おく-れる      sau, hậu quả, hậu sự

69                    14          ngữ                  かた-  ngôn ngữ, từ ngữ

70                    3            khẩu      コウ, クくち       miệng, nhân khẩu, khẩu ngữ

71                    3            công      コウ, クたくみ   công tác, công nhân

72                    5            quảng    コウ       ひろ-  quảng trường, quảng đại

73                    10          hiệu       コウ                     trường học

74                    6            khảo      コウ       かんが-える         khảo sát, tư khảo

75                    6            hành, hàng          コウ, ギョウ, アン           -く、ゆ-く、おこな-          thực hành, lữ hành; ngân hàng

76                    10          cao        コウ       たか、たか-     cao đẳng, cao thượng

77                    8            quốc      コク       くに       nước, quốc gia, quốc ca

78                    11          hắc        コク       くろ       đen, hắc ám

79                    4            kim        コン, キン           いま       đương kim, kim nhật

80                    5            tả                     ひだり   bên trái, tả hữu, cánh tả

81                    7            tác         サク, サつく-  tác phẩm, công tác, canh tác

82                    3            tam        サン       み、みっ-         3

83                    3            sơn        サン       やま       núi, sơn hà

84                    5            sĩ           ,     つか-える            làm việc

85          使          8            sử, sứ              つか-  sử dụng; sứ giả, thiên sứ

86                    5            tứ                     よん、よ-         4

87                    8            thủy                 はじ-  ban đầu, khai thủy, nguyên thủy

88                    8            tỉ                      あね       chị gái

89                    3            tử           ,     こ、ね   tử tôn, phần tử, phân tử, nguyên tử

90                    9            tư                     おも-  nghĩ, suy tư, tư tưởng, tư duy

91                    4            chỉ                   -まる  đình chỉ

92                    6            tử                     -      tử thi, tự tử

93                    7            tư                     わたくし              tư nhân, công tư, tư lợi

94                    10          chỉ                   かみ       giấy

95                    13          thí                    こころ-みる         thí nghiệm, thí điểm

96                    8            sự          ,     ,こと, つか-, つか-える           sự việc

97                    6            tự                     あざ       chữ, văn tự

98                    9            trì                     -      cầm, duy trì

99                    10          thời                  とき       thời gian

100                  6            tự           ,     みずか-ら、おの-ずから    tự do, tự kỉ, tự thân

101                  2            thất        シチ       なな, なな-      7

102                  9            thất        シツ       むろ       phòng, giáo thất

103                  15          chất       シツ, シチ,     たち       vật chất, phẩm chất, khí chất

104                  5            tả           シャ       うつ-  miêu tả

105                  7            xã          シャ       やしろ   xã hội, công xã, hợp tác xã

106                  8            giả         シャ       もの       học giả, tác giả

107                  7            xa          シャ       くるま   xe cộ, xa lộ

108                  10          tá           シャク   -りる  mượn, tá điền

109                  5            chủ        シュ, スおも-な、ぬし     chủ yếu, chủ nhân

110                  4            thủ         シュ       , -, -          tay, thủ đoạn

111                  9            thu         シュウ   あき       mùa thu

112                  11          chung    シュウ   -わる、つい- chung kết, chung liễu

113                  11          tập         シュウ   なら-  học tập

114                  11          chu        シュウ                 tuần

115                  12          tập         シュウ   あつ-める            tập hợp, tụ tập

116                  7            trú, trụ    ジュウ   -      cư trú; trụ sở

117                  2            thập       ジュウ,            とお       mười

118                  9            trọng, trùng          ジュウ, チョウ    おも-い、かさ-なる           trọng lượng; trùng phùng

119                  5            xuất       シュツ, スイ       -る、いずる     xuất hiện, xuất phát

120                  9            xuân      シュン   はる       mùa xuân, thanh xuân

121                  10          thư         ショ       -, --        thư đạo, thư tịch, thư kí

122                  3            nữ          ジョ, ニョ, ニョウ           おんな、め          phụ nữ

123                  3            tiểu        ショウ   ちい-さい            nhỏ, ít

124                  4            thiếu, thiểu          ショウ   すく-ない、すこ-           thiếu niên; thiểu số

125                  3            thượng   ジョウ, ショウ    うえ, かみ, -げる, のぼ-              thượng tầng, thượng đẳng

126                  12          trường    ジョウ             hội trường, quảng trường

127                  6            sắc        ショク, シキ       いろ       màu sắc, sắc dục

128                  9            thực       ショク, ジキ       -べる、く-    ẩm thực, thực đường

129                  4            tâm        シン       こころ   tâm lí, nội tâm

130                  13          tân         シン       あたら-しい、あら-た、にい          mới, cách tân, tân thời

131                  10          chân      シン       ま、まこと          chân lí, chân thực

132                  16          thân       シン       おや、した-しい  thân thuộc, thân thích, thân thiết

133                  2            nhân      ジン, ニン           ひと       nhân vật

134                  7            đồ          ,     ,, はか-     bản đồ, đồ án, địa đồ

135                  4            thủy       スイ       みず、みな          thủy điện

136                  5            thế         セイ, セよ          thế giới, thế gian, thế sự

137                  5            chính     セイ, ショウ       ただ-しい、まさ-           chính đáng, chính nghĩa, chân chính

138                  5            sinh       セイ, ショウ       -きる、なま     sinh sống, sinh sản

139        西          6            tây         セイ, サイ           にし       phương tây

140                  8            thanh     セイ, ショウ       あお、あお-     xanh, thanh thiên, thanh niên

141                  7            xích       セキ, シャク       あか       đỏ, xích kì, xích đạo, xích thập tự

142                  4            thiết       セツ, サイ           -      cắt, thiết thực, thân thiết

143                  6            tiên        セン       さき       tiên sinh, tiên tiến

144                  3            thiên      セン                 nghìn, nhiều, thiên lí

145                  3            xuyên    セン       かわ       sông

146                  9            tiền        ゼン       まえ       trước, tiền sử, tiền chiến, mặt tiền

147                  6            tảo         ソウ, サはや-  sớm, tảo hôn

148                  7            tẩu         ソウ       はし-  chạy

149                  9            tống       ソウ       おく-  tiễn, tống tiễn, tống đạt

150                  7            túc         ソク       あし、た-りる     chân, bổ túc, sung túc

151                  11          tộc         ゾク       やから   gia tộc, dân tộc, chủng tộc

152                  6            đa                    おお-  đa số

153                  7            thể         タイ, テイ           からだ   hình thể, thân thể, thể thao

154                  9            đãi         タイ       -      đợi, đối đãi

155                  12          thải        タイ       -      cho mượn

156                  5            đại         ダイ, タイ           かわ-  đại biểu, thời đại, đại diện, đại thế

157                  5            đài         ダイ, タイ                         lâu đài, đài

158                  3            đại         ダイ, タイ           おお-きい            to lớn, đại dương, đại lục

159                  18          đề          ダイ                     đề tài, đề mục, chủ đề

160                  7            nam       ダン, ナン           おとこ   đàn ông, nam giới

161                  8            tri                     -      tri thức, tri giác

162                  6            địa         ,                   thổ địa, địa đạo

163                  9            trà          チャ,               trà

164                  12          trước      チャク, ジャク    -, -,-, -ける  đến, đáo trước, mặc

165                  4            trung      チュウ   なか       trung tâm, trung gian, trung ương

166                  9            trú          チュウ   ひる       buổi trưa

167                  8            chú        チュウ   そそ-  chú ý, chú thích

168                  12          triều       チョウ   あさ       buổi sáng, triều đình

169                  7            đinh       チョウ   まち       khu phố

170                  8            trường, trưởng     チョウ   なが-  trường giang, sở trường; hiệu trưởng

171                  11          điểu       チョウ   とり       chim chóc

172                  10          thông     ツウ, ツかよ-う、とお- thông qua, thông hành, phổ thông

173                  7            đệ          テイ, ダイ,     おとうと              đệ tử

174                  4            thiên      テン       あま、あめ          thiên thạch, thiên nhiên, thiên đường

175                  8            điếm      テン       みせ       cửa hàng, tửu điếm

176                  11          chuyển  テン       ころ-  chuyển động

177                  5            điền       デン                 điền viên, tá điền

178                  13          điện       デン                     phát điện, điện lực

179                  9            độ          , , タク        たび       mức độ, quá độ, độ lượng

180                  3            thổ         ,     つち       thổ địa, thổ công

181                  5            đông      トウ       ふゆ       mùa đông

182                  8            đông      トウ       ひがし   phía đông

183                  12          đáp        トウ       こたえ、こた-える            trả lời, vấn đáp, đáp ứng

184                  11          động      ドウ       うご-  hoạt động, chuyển động

185                  6            đồng      ドウ       おな-  đồng nhất, tương đồng

186                  11          đường    ドウ                     thực đường, thiên đường

187                  12          đạo        ドウ, トウ           みち       đạo lộ, đạo đức, đạo lí

188                  10          đặc        トク                     đặc biệt, đặc công

189                  14          độc        ドク, トク, トウよ-      độc giả, độc thư

190                  9            nam       ナン, ナみなみ   phương nam

191                  2            nhị                   ふた-  2

192                  6            nhục      ニク                     thịt

193                  4            nhật       ニチ, ジツ                     mặt trời, ngày, nhật thực, nhật báo

194                  2            nhập      ニュウ   -れる、はい- nhập cảnh, nhập môn, nhập viện

195                  6            niên       ネン       ,とし  năm, niên đại

196                  12          mãi        バイ       -      mua, khuyến mãi

197                  7            mại        バイ       -      thương mại

198                  5            bạch      カク, ビャク       しろ、しら、しろ-        thanh bạch, bạch sắc

199                  2            bát         ハチ       や、や-            8

200                  9            phát       ハツ, ホツ           あば-  xuất phát, phát kiến, phát hiện, phát ngôn

201                  5            bán        ハン       なか-  bán cầu, bán nguyệt

202                  12          phạn      ハン       めし       cơm

203                  6            bách      ヒャク   もも       trăm, bách niên

204                  10          bệnh      ビョウ, ヘイ       やまい   bệnh nhân, bệnh viện, bệnh tật

205                  9            phẩm     ヒン       しな       sản phẩm

206                  4            bất         ,               bất công, bất bình đẳng, bất tài

207                  4            phụ                  ちち       phụ tử, phụ thân, phụ huynh

208                  9            phong    フウ, フかぜ       phong ba, phong cách, phong tục

209                  8            phục      フク                     y phục, cảm phục, phục vụ

210                  8            vật         ブツ, モツ           もの       động vật

211                  4            phân      ブン, フン,     -ける  phân số, phân chia

212                  4            văn        ブン, モン           ふみ、あや          văn chương, văn học

213                  14          văn        ブン, モン           -      nghe, tân văn (báo)

214                  7            biệt        ベツ       わか-れる            biệt li, đặc biệt, tạm biệt

215                  10          miễn      ベン       つと-める            miễn cưỡng, chăm chỉ

216                  8            bộ          , ,             ある-く、あゆ- bộ hành, tiến bộ

217                  5            mẫu                 はは       mẹ, phụ mẫu, mẫu thân

218                  4            phương  ホウ       かた       phương hướng, phương pháp

219                  5            bắc        ホク       きた       phương bắc

220                  5            bản        ホン       もと       sách, cơ bản, nguyên bản, bản chất

221                  8            muội      マイ       いもうと              em gái

222                  6            mỗi        マイ       ごと       mỗi

223                  3            vạn        マン, バン                         vạn, nhiều, vạn vật

224                  8            vị                     あじ、あじ-わう  vị giác, mùi vị

225                  6            danh      メイ, ミョウ                 danh tính, địa danh

226                  8            minh      メイ, ミョウ       あか-るい、あき-らか       quang minh, minh tinh

227                  4            mộc       ボク, モク                     cây, gỗ

228                  5            mục       モク, ボク                     mắt, hạng mục, mục lục

229                  11          vấn        モン       -      vấn đáp, chất vấn, vấn đề

230                  8            dạ                    よ、よる              ban đêm, dạ cảnh, dạ quang

231                  11          dã                              cánh đồng, hoang dã, thôn dã

232                  4            hữu        ユウ       とも       bạn hữu, hữu hảo

233                  6            hữu        ユウ, ウあ-      sở hữu, hữu hạn

234                  3            tịch        セキ       ゆう、ゆうべ      tịch dương

235                  18          diệu       ヨウ                     ngày trong tuần

236                  9            dương    ヨウ                     đại dương, tây dương

237                  5            dụng      ヨウ       たから,もち-いる sử dụng, dụng cụ, công dụng

238                  7            lai          ライ       -る、きた-    đến, tương lai, vị lai

239                  11          lí                                    lí do, lí luận, nguyên lí

240                  5            lập         リツ, リュウ       -      thiết lập, tự lập

241                  10          lữ           リョ       たび       lữ hành, lữ khách

242                  10          liệu        リョウ                 nguyên liệu, tài liệu, nhiên liệu

243                  2            lực         リョク, リキ       ちから   sức lực

244                  4            lục         ロク       -      6

 

245                  13          thoại                はなし、はな-  nói chuyện, đối thoại, giai thoại