Bật/Tắt PHIÊN ÂM HÁN TỰ
こんにちは
Các bạn tải cái file về in ra dùng làm tài liệu luyện viết Hiragana nhé!
Các chữ cái sẽ đi kèm với các bài học Hiragana bên trên, sau khi luyện đọc xong các bạn luyện viết cho thành thạo.
あいうえお (あ行)
cach viet hiragana cach viet hiragana cach viet hiragana

かきくけこ (か行)
cach viet hiragana cach viet hiragana cach viet hiragana


さしすせそ (さ行)
cach viet hiragana cach viet hiragana cach viet hiragana

たちつてと (た行)
cach viet hiragana cach viet hiragana cach viet hiragana


なにぬねの (な行)
cach viet hiragana cach viet hiragana cach viet hiragana

はひふへほ (は行)
cach viet hiragana cach viet hiragana cach viet hiragana


まみむめも (ま行)
cach viet hiragana cach viet hiragana cach viet hiragana

やゆよ (や行)
cach viet hiragana cach viet hiragana


らりるれろ (ら行)
cach viet hiragana cach viet hiragana cach viet hiragana

わをん (わ行)
cach viet hiragana cach viet hiragana

だくてん(が・ざ・だ・ば行)・はんだくてん(ぱ行)
cach viet hiragana cach viet hiragana cach viet hiragana
Sách tiếng Nhật VNJPBOOK