Bật/Tắt PHIÊN ÂM HÁN TỰ

1グループの動詞

Động từ nhóm 1: Những động từ có vần ~IMASU 

会います    [aimasu]    :     gp (tomodachi ni aimasu)

遊びます    [asobimasu]    :    chơi

あります    [arimasu]    :    có (dùng cho đ vt)

行きます    [ikimasu]    :     đi

送ります    [okurimasu]    :    gi

泳ぎます    [oyogimasu]    :    bơi

終わります    [owarimasu]    :    xong,kết thúc

買います    [kaimasu]    :    mua

帰ります    [kaerimasu]    :    tr v

かかります    [kakarimasu]    :    mt,tn

書きます    [kakimasu]    :    viết

貸します    [kashimasu]    :    cho mượn

聞きます    [kikimasu]    :    nghe

切ります    [kirimasu]    :    ct

知ります    [shirimasu]    :    biết

吸います    [suimasu]    :    hút (thuc)

出します    [dashimasu]    :    ly ra (tegami o dashimasu)

撮ります    [torimasu]    :    chp (hình)

習います    [naraimasu]    :    hc (có người dy)

飲みます    [nomimasu]    :    ung

入ります    [hairimasu]    :    vào (đâu đó) (kissaten ni hairimasu)

働きます    [hatarakimasu]    :    làm vic

話します    [hanashimasu]    :    nói

待ちます    [machimasu]    :    ch

もらいます    [moraimasu]    :    nhn

休みます    [yasumimasu]    :    ngh ngơi

読みます    [yomimasu]    :     đc

わかります    [wakarimasu]    :    hiu

洗います    [araimasu]    :    ra,git

歩きます    [arukimasu]    :     đi b

言います    [iimasu]    :    nói

急ぎます    [isogimasu]    :    vôi vàng

要ります    [irimasu]    :    cn

動きます    [ugokimasu]    :    di chuyn,chuyn đng (tokei ga~)

歌います    [utaimasu]    :    hát

売ります    [urimasu]    :    bán

置きます    [okimasu]    :     đt (vào)

押します    [oshimasu]    :     n

思います    [omoimasu]    :    nghĩ (rng)

思い出します    [omoidashimasu]    :    nh( ra)

泳ぎます    [oyogimasu]    :    bơi

返します    [kaeshimasu]    :    tr li

勝ちます    [kachimasu]    :    thng

かぶります    [kafurimasu]    :     đi (mũ)

消します    [keshimasu]    :    tt (đèn)

触ります    [sawarimasu]    :    s(vào ca)

住みます    [sumimasu]    :    sng

座ります    [suwarimasu]    :    ngi

立ちます    [tachimasu]    :     đng

出します    [dashimasu]    :    giao ,np, đưa ra

使います    [tsukaimasu]    :    s dng

着ます    [kimasu]    :    mc (áo)

作ります    [tsukurimasu]    :    làm,chế to

造ります    [tsukurimasu]    :    làm,chế to,trng (rau)

連れて行きます    [tsureteikimasu]    :    dn (ai đó) đi đâu

手伝います    [tetsudaimasu]    :    giúp đ

泊まります    [tomarimasu]    :    ng li,tr li

取ります    [torimasu]    :    ly

直します    [naoshimau]    :    sa cha, đính chính

なくします    [nakushimasu]    :    làm mt

なります    [narimasu]    :    tr nên,tr thành

脱ぎます    [nugimasu]    :    ci ra (qun áo,giày)

登ります    [noborimasu]    :    leo núi (yama ni~)

乗ります    [norimasu]    :    leo lên xe (basu ni~)

はきます    [hakimasu]    :    mc (qun),mang (giày)

弾きます    [hikimasu]    :    ch ơi (đàn,th thao)

引きます    [hikimasu]    :    kéo

降ります    [furimasu]    :    rơi (mưa,tuyết) (ame ga~)

払います    [haraimasu]    :    tr tin

話します    [hanashimasu]    :    nói chuyn

曲がります    [magarimasu]    :    quo

待ちます    [machimasu]    :     đi

回します    [mawashimasu]    :    vn

持って行きます    [motte ikimasu]    :    mang đi

役に立ちます    [yaku ni tachi masu]    :    có ích

呼びます    [yobimasu]    :    gi

渡ります    [watarimasu]    :    qua (cu)

 

2グループの動詞

 Động từ nhóm 2: những động từ có vần ~EMASU và một số động từ có vần ~IMASU

あげます    [agemasu]    :    cho,tng

います    [imasu]    :    có (ngừơi, đng vt)

起きます    [okimasu]    :    thc

教えます    [oshiemasu]    :    dy

かけます    [kakemasu]    :    gi (đin thoi)

借ります    [karimasu]    :    mượn

食べます    [tabemasu]    :     ăn

疲れます    [tsukaremasu]    :    mt

できます    [dekimasu]    :    có th

出ます    [demasu]    :    ri khi (kissaten o demasu)

寝ます    [nemasu]    :    ng

見ます    [mimasu]    :    xem

迎えます    [mukaemasu]    :     đón

開けます    [akemasu]    :    m

集めます    [atsumemasu]    :    sưu tp,tp hp

浴びます    [abimasu]    :    tm

入れます    [iremasu]    :    nhp (hc)

生まれます    [umaremasu]    :    (được) sinh ra

覚えます    [oboemasu]    :    nh,thuc (bài)

降ります    [orimasu]    :    xung (xe)

変えます    [kaemasu]    :    đi

かけます    [kakemasu]    :    đeo (kính)

気をつけます    [ki o tsukemasu]    :    chú ý

着ます    [kimasu]    :    mc

くれます    [kureru]    :    cho,tng

閉めます    [shimemasu]    :    đóng

捨てます    [suteru]    :    vt,b

足ります    [tarimasu]    :     đ

疲れます    [tsukaremasu]    :    mt

つけます    [tsukeru]    :    cho (ai đó)làm gì

出かけます    [dekakemasu]    :    ra ngoài

止めます    [tomemasu]    :    đu,ngng

乗り換えます    [norikaemasu]    :    chuyn,sang (xe)

始めます    [hajimemasu]    :    bt đu

負けます    [makeru]    :    thua

迎えます    [mukaemau]    :    đón

やめます    [yamemasu]    :    ngh(làm)

忘れます    [wasuremau]    :    quên

 

3グループの動詞

 Động từ nhóm 3: Động từ きます và ~SHIMASU

買い物します    [kaimono shimasu]    :    mua sm

来ます    [kimasu]    :     đến

結婚(けっこん)します    [kekkon shimasu]    :    kết hôn

研究(けんきゅう)します    [kenkyu shimasu]    :    nghiên cu

散歩(さんぽ)します    [sampo shimasu]    :     đi do (koen o samposhimasu)

します    [shimasu]    :    làm ,chơi

紹介(しょうかい)します    [shokai shimasu]    :     gii thiu

食事(しょくじ)します    [shokuji shimasu]    :    dùng ba

心配(しんぱい)します    [shinpai shimasu]    :    yên tâm

勉強(べんきょう)します    [benkyo shimasu]    :    hc (t hc)

(あん)(ない)します    [annaishimasu]    :    hướng dn

運転(うんてん)します    [untenshimasu]    :    lái xe

見学(けんがく)します    [kengakushimasu]    :    tham quan hc tp

コピーします    [copishimasu]    :    copi

残業(ざんぎょう)します    [zangyoushimasu]    :    làm thêm

修理(しゅうり)します    [shuurishimasu]    :    sa cha

出張(しゅっちょう)します [shucchousimasu]  :  đi công tác

説明(せつめい)します    [setumeishimasu]    :    gii thích

洗濯(せんたく)します    [sentakushimasu]    :    git giũ

掃除(そうじ)します    [soujishimasu]    :    lau chùi,dn dp

連れて来ます    [tsureta kimasu]    :    dn (ai đó) đến

電話(でんわ)します    [denwa shimasu]    :    gi đin thoi

引っ越します    [hikkoshimasu]    :    dn nhà

持って来ます    [motte kimasu]    :    mang đến

()(やく)します    [yoyakushimasu]    :    đt trước,hn trước

留学(りゅうがく)します    [ryuugakushimasu]    :    du hc

 

練習(れんしゅう)します    [renshyuushimasu]    :    luyn tp